Saturday, January 14, 2012

ευφραίνου νεανίσκε εν νεότητί σου

νεανίσκοι / © I.A. Daglis

Ευφραίνουνεανίσκεεν νεότητί σου, 
και αγαθυνάτω σε η καρδία σου εν ημέραις νεότητός σου, 
και περιπάτει εν οδοίς καρδίας σου
και εν οράσει οφθαλμών σου ...


Εκκλησιαστής, 11:9

No comments:

Post a Comment